Bijbelstudie ''Het verschil tussen zonde en zonden''

Sinds de val van Adam is heel de schepping onderworpen aan de zonde, zinloosheid en vergankelijkheid. Romeinen 8:20-21

 

Voor Adam en Eva was er nog geen zonde. Maar doordat hun aten van de boom van kennis van goed en kwaad is de hele schepping onderworpen aan de zonde. Dit is de staat waar wij allemaal in verkeren. Hierdoor verviel de mens in zonden > ons gedrag, wat wij doen.

 

Zonde = wie je bent

Zonden = wat je doet

 

Het is belangrijk om deze twee begrippen te kunnen onderscheiden. Ze vormen de rode draad door de Bijbel. De zonde had namelijk als gevolg ‘’sterven’’. Dit lezen we in Genesis 2:16-17

‘’God gebood de mens: van alle bomen mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’’

 

*Sterven betekend geestelijk dood zijn.

 

Adam stierf allereerst geestelijk. Geestelijke dood is het verlies van het contact met God. Voor de zondeval hadden Adam en Eva vertrouwd contact met God. Maar na het eten van de boom van kennis van goed en kwaad verborgen Adam en Eva zich voor God en werden bang voor God. Maar God wilde deze afstand niet. Dat was niet Zijn plan met de mens.

 

Vandaag de dag zien we dit zelfde probleem terug in ons dagelijks leven.

Ons dagelijks leven is gericht op wat we met onze zintuigen waarnemen:  onze ogen, oren, geur, smaak etc.

Dat betekent dat wij situaties koppelen aan herinneringen. Als we een bepaalde thee proeven die ons doet herinneren dan kan dat een fijne herinnering zijn of een minder fijne herinnering. Wanneer we deze gebeurtenissen herhalen in ons denken, zijn we hier op aan het kauwen en dit kan emotie oproepen.

 

Daarom lezen we in 2 Korintiërs 4:18

''Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig''

 

We leven op aarde en nemen het zichtbare waar. Maar wij mogen leren wegkijken van het zichtbare en onze focus van onszelf naar Jezus verplaatsen. De geestelijke dood van Adam heeft in ons allen bewerkt dat we geestelijk dood zijn. Maar God wilde deze afstand niet en daarom gaf Hij Zijn Zoon Jezus. Die in het vlees naar de aarde kwam en net als ons mens was. Maar dan zonder zonde.

‘’God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden’’ 2 Korintiërs 5:21

 

Er is een lange tijd afstand geweest tussen God en de mens. Maar door Jezus is die afstand weggenomen en kunnen wij nu recht voor God staan. Dat heeft niets met jouw daden te maken, maar met Jezus daad aan het kruis. Hij die zonder zonde was kon alleen deze prijs betalen. Nu is het mens eigen om dit te willen verdienen en heel hard je best te gaan doen voor God. Maar dit is niet wat God van je vraagt. Dit zal ik later uitleggen.

‘’Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.’’ 1 Korintiërs 1:25

 

 

In de wereld is aanzien belangrijk. Maar voor de gelovige is Jezus het centrale uitgangspunt. Het draait niet meer om ons maar om Hem. Hij die zonder zonde was. En daarom raakt ons denken soms afgeleid naar wereldse begeerten. Hier is geen oordeel voor. Want als wij onszelf hierop zouden beoordelen of onszelf zouden straffen wijzen wij het kruis af. Jezus heeft hier namelijk voor betaald. We zijn niet voor niets in de wereld geplaatst. Door de kleine moeiten mogen we leren om van ons zondige natuur weg te kijken naar Jezus, zodat Zijn karakter in jou gaat rijpen.

De wereld verlangt naar bevrediging op aarde en de goedkeuring van mensen. Maar dat is het zichtbare en vergaat. Het uitgangspunt van de wereld is ik-gericht en wil roemen op zichzelf en dat was niet Gods plan. Dat is het effect van de zondeval.

Kennis van goed en kwaad zorgen voor ik-gerichtheid. Je verstand is bezig met het beoordelen op basis van goed of kwaad en dat kan twee kanten uit gaan: Jezelf boven een ander stellen of je zelf als minder dan een ander zien. Daarvoor moest Jezus komen. Om jouw ogen van jezelf af te leren kijken en te kijken op Hem.

Wij als gelovigen mogen ons beroemen op de Heer.'' > 1 Korintiërs 1:31

 

En tot slot nog de volgende tekst uit Romeinen 6:7-11 die het bovenstaande samenvat:

‘’De aanspraken van de zonde gelden niet meer voor wie gestorven is. We zijn gestorven met Christus; daarom geloven we dat we met hem ook zullen leven. Dit weten we: de zondige mens die we vroeger geweest zijn, is met Christus aan het kruis geslagen om aan ons zondig bestaan een einde te maken, en zo staan we niet langer in dienst van de zonde. Want de aanspraken van de zonde gelden niet meer voor wie gestorven is. We zijn gestorven met Christus; daarom geloven we dat we met Hem ook zullen leven. Want we weten dat Christus uit de dood is opgestaan en niet meer kan sterven, de dood heeft geen macht meer over Hem. Want door de dood die Hij stierf, heeft Hij afgerekend met de zonde, eens en voor al. Maar nu Hij leeft, leeft Hij alleen voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde maar levend voor God in uw eenheid met Christus Jezus.’’

 

De zonde bewerkte dood, maar Jezus gaf het leven terug. Jouw zondige natuur dat voortkomt uit Adam is aan het kruis geslagen. Het zal hier in het aardse leven wel naar boven komen door herinneringen aan vroeger, de influisteringen van de duisternis of anderen die je aan je oude leven herinneren. Maar zoals Paulus zei, zeg ik jou: ''Houdt het voor dood.'' Sla hier geen acht op. Zie jezelf als dood voor de zonde maar levend door God, want jij bent nu één met Jezus. In Hem ben jij een nieuwe schepping. Dat betekent niet meer jouw ik, maar Christus in jou wat jou tot een nieuwe schepping heeft gemaakt.