Bijbelstudie ''Welke teksten zijn voor de gemeente''

Om te begrijpen welke teksten specifiek bedoelt zijn voor de gemeente neem ik jullie eerst mee naar Israël. Deze aanloop is van groot belang om te kunnen begrijpen voor wie welke tekst in de Bijbel geschreven is.

 

Gods plan met Israël.

Toen God trouwde met Israël werd er een verbond gesloten: ‘’de wet’’. Maar Israël was ontrouw aan God (de man) en Israël ging hoereren met andere afgoden. Ze gingen zich vermengen met andere volkeren en haalden van alles binnen. (Hosea à trouwde met een vrouw die ontrouw was. Beeld van Israël. Uiteindelijk na het hoereren koopt Hosea zijn eigen vrouw weer terug en zijn ze samen weer één.) Zo zal het ook zijn met Israël. Ze zijn ontrouw geweest, maar Gods plan met Israël staat vast. Daar komt geen mensenwerk aan te pas. God zelf beschermd Israël en zal Zijn plan met hen voltooien.

 

De profeten

Telkens zond God Zijn profeten tot het volk met maar één boodschap: "bekeert u... en geloof" (zie bijv. Jes. 29:13,14), maar het mocht niet baten. Israël (de vrouw) liet zich verleiden. Zij liep 'overspelig' andere goden achterna. Zij pleegde 'hoererij' en 'echtbreuk'.

 

De scheidbrief

Toen Jezus aan het kruis stierf, stierf de Man en daardoor werd het huwelijk ongedaan gemaakt. (Romeinen 7:1-4

‘’Broeders en zusters, het zal u niet onbekend zijn – ik spreek immers tot mensen die weten wat een wet is – dat de wet alleen iets over ons te zeggen heeft zolang we leven. Een getrouwde vrouw bijvoorbeeld is door de wet aan haar man gebonden zolang hij leeft. Maar als hij sterft, geldt de wet niet meer die haar aan hem bond. Houdt ze het tijdens het leven van haar man met een nader, dan vinden de mensen haar met recht een echtbreekster. Maar als haar man gestorven is, dan is ze wettelijk niet meer aan hem gebonden en begaat ze geen echtbreuk als ze trouwt met een ander. Zo is het ook met u, mijn broeders en zusters. Met het sterven van Christus hebt u opgehouden te bestaan voor de wet. U behoort toe een ander: aan Hem die opgewekt is uit de dood, zodat wij een vruchtbaar leven kunnen leiden voor God.‘’)

 

Israël is 'Lo-Ammi', 'Niet-Mijn volk'!

De Heer zei tegen Gomer (de vrouw van Hosea) ‘noem hem Lo-Ammi: niet mijn volk; want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal je voor jullie niet meer zijn’ Hosea 1:9

De vrouw (Israël) was vrij. Het oude verbond diende niet langer.

Er was een nieuw verbond gekomen. Door Jezus kwamen genade en waarheid. Maar ze hebben Jezus niet aanvaard als Zoon van God.


Na de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2) is nog wel een poging gedaan om het volk tot inkeer te brengen. De apostelen verkondigden in alle talen, dat de Heer was opgestaan en nodigden Israël uit zich te bekeren en tot Hem te komen (vgl. Hand. 3:12, 17 e.v.). Er kwamen wel mensen tot geloof, maar het volk bleef volharden in ongeloof. Dit kwam dramatisch tot uitdrukking in de steniging van Stefanus, wiens naam betekent: ‘’kroon’’.

Nadat Jezus gekruisigd was, werd hier de Gekroonde - in de persoon van Stefanus - gestenigd!

 

Dit is een voorafspiegeling wat er nog gebeuren gaat. De Joden hebben de koning afgewezen. Jezus zal koning worden over de aarde. Wanneer Israël zal zien dat ze Hem doorstoken hebben. ‘’En kijken zullen ze naar mij, die zij doorstoken hebben’’ Zacharia 12:10

 

Het grote keerpunt --------------Toen kwam Paulus

Paulus was een zeer fanatiek en toegewijde Jood. Hij werd opgeleid door Gamall.

Paulus verkeerde in een bijzondere positie. Hij was namelijk Jood en heiden tegelijk, maar bezat door zijn geboorte ook het Romeinse burgerrecht (Hand. 22:26-28). Paulus was afkomstig uit de Griekse plaats Tarsus, gelegen in Cilicië. Hij was dus Jood en Griek (heiden)

Paulus kwam uit de stam Benjamin (‘’zoon van mijn rechterzijde’’ à dit is waar Jezus nu zit. Aan de rechterzijde van God.

Opmerkelijk is, dat deze toegewijde Jood later door Jezus zelf geroepen werd om Zijn Naam te verkondigen. Paulus vervolgde namelijk de apostelen. De apostelen konden dan ook niet begrijpen dat juist Paulus uitgekozen werd.

Paulus' werkterrein lag voornamelijk buiten Israël en overal waar hij kwam ging hij eerst naar de synagoge om de Joden het blijde nieuws te vertellen: de Heer is opgestaan! Hoewel sommigen geloofden bleven de Joden als geheel ongelovig. Zowel in Antiochië (Hand. 13:44 e.v.), als in Korinthe (Hand. 18) wezen de Joden hem af. Uiteindelijk komt hij door de hand van God terecht in Rome (Hand. 28). Ook daar probeert hij de Joden te overtuigen, maar hij vindt hoegenaamd geen gehoor.

 

Tenslotte doet Paulus, nadat hij Jesaja 6 citeert, in Handelingen 28:28 dan een belangrijke mededeling: "Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!"

 

Het grote kantelpunt is aangebroken. Vanaf dat moment zal Paulus naar de heidenen gaan.

 

‘’Zij hebben me geen enkele verplichting opgelegd. Integendeel, zij zagen, dat ik belast was met de verkondiging van het evangelie onder de niet-Joden, zoals Petrus met de prediking onder de Joden. Want Hij die Petrus kracht heeft gegeven om apostel te zijn voor de Joden, gaf mij de kracht om als apostel te werken onder de niet-Joden. Jakobus, Kefas (Petrus) en Johannes, de belangrijkste mensen, die bekend stonden als de steunpilaren, waren doordrongen van het voorrecht dat mij verleend was en ze hebben mij en Barnabas de hand gedrukt ten teken dat we het eens waren: wij zouden naar de heidenen gaan zij naar de Joden. We moesten alleen de armen onder hen niet vergeten. Daar heb ik dan ook mijn best voor gedaan.’’ Galaten 2:7-10

 

 

Hoe zit het met de 4 evangeliën?

De 4 evangeliën Mattheus, Markus, Lukas en Johannes zijn geschreven voor Israël. De vier namen beelden 4 dieren af. (deze 4 dieren kwamen voor in het oude testament en komen ook terug in openbaringen 4) en staan voor Israël.

Jezus kwam om de Vader te onthullen.

 

Het oude volk Israël kende vier tentenkampen in de woestijn 

In Numeri 2 geeft God precieze instructies over hoe de Israëlieten hun kampententen in de woestijn moesten opbouwen. De twaalf stammen werden verdeeld in 4 kampen met elk 3 stammen. En in het midden stond de tabernakel. Vanuit de ruime was een lichtend kruis zichtbaar in de woestijn. à Gods plan met Israël staat vast! De ark (Jezus) zal zelf in hun midden staan wanneer ze Hem gaan aannemen.

Ezechiël 37:27-28 Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En de volken zullen beseffen dat ik, de Heer, Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is’

 

In de vier evangelieen zien we het liefdevolle Vaderhart van God de Vader door Jezus heen. Maar teksten als:

  • Mattheus 5:13 ‘’Jullie zijn het zout van de aarde’’
  • Mattheus 5:14 ‘’Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’’

Bovenstaande teksten zijn voor Israël en moeten nog uitkomen.

  • Belangrijk is om altijd de aanhef in iedere brief te lezen (vb. Jakobus 1) aan wie is welke brief geschreven? Het is belangrijk om Bijbelgedeelten te lezen in de gehele context.

Oude en nieuwe verbond

Efeziërs 2:11-15 ‘’Eens was u heidenen, onbesneden zoals de Joden zeggen,  die lichamelijk besneden worden. Bedenk dat u toen niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van de gemeenschap Israël en geen deel had aan de verbonden die God met Israël gesloten hadden aan de belofte die daarbij hoorde. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u één met christus Jezus. Vroeger was u ver van God verwijderd, maar nu bent u dichtbij Hem gekomen door het bloed van christus. Want Hij is onze vrede, Hij die Joden en niet-Joden tot één volk heeft gemaakt en de muur van vijandschap die tussen hen in stond, heeft afgebroken, door met Zijn eigen lichaam de wet met haar geboden en voorschriften buiten werking te stellen. Tussen Jood en heiden bracht Hij vrede, door in Zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen.’’

Zowel Joden als mensen uit de wereld kunnen in Jezus geloven en worden dan deel van het lichaam (de man.) Het plan met Israël staat los van de Joden. Joods zijn is een geloof.

 

Maar wat is dan het doel met de gemeente?

''Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten namelijk de Heere Jezus Christus'' (Filippenzen 3:20)

 

''Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees'' 2 Korintiërs 5:16

 

Waarom nu niet meer? Omdat Jezus eerst moest sterven voor ons.

 

De vruchten van het nieuwe leven

In adam ligt ons oude leven (van dood en zonden) en in Jezus ligt ons nieuwe leven. Af en toe vallen we terug in ons vlees. We kennen allemaal gebieden waar we zwak zijn. Dan is de grote vraag: wat mag jij in die situatie leren? Welk karaktereigenschappen mag je ontwikkelen? Of is het leren vertrouwen in Jezus? Hij zei: ''Ik ben niet gekomen om te oordelen.'' Er staat niets tussen jou en God de Vader in.

 

Ons denken is vaak  zo afgesteld: doe ik goed dan ben ik goed. Doe ik slecht dan ben ik slecht (is wat de wereld zegt, komt uit de boom van kennis van goed en kwaad. Hier zit de tegenstander altijd in te wroeten. Maar wij vallen onder geen enkel verbond. Voor ons geldt het nieuwe leven in Jezus. Is belangrijk om hier op te gaan mediteren. Wie ben jij in Jezus.

 

De vruchten staan voor het karakter van Jezus.

Over de vruchten kun je lezen in Galaten 5:22-23. Dit mag je zelf opzoeken thuis. ‘’liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’’ à  Dit is het nieuwe leven in Jezus (eigenschappen van Jezus)

-       ’zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf’’ Johannes 15

Alles wat we zelf proberen uit te werken gaat niet mee naar het eeuwig leven. Alleen het karakter van Jezus. (de vruchten)

 

Hoe ontwikkelen we de vruchten?

‘’Onze innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid dat eeuwig is. Onze blik is niet gericht op het zichtbare maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. 2 Korintiërs 4:17-18

door situaties kan het karakter van Jezus in ons rijpen.

 

Wat gebeurd er op de dag van het oordeel wanneer het vuur verschijnt?

Ons oude natuur laten we achter. Ons nieuwe natuur in Jezus nemen we mee naar de eeuwigheid. Ook hier zien we weer de diepe oneindige liefde van God.

U mag dit thuis zelf nalezen in 1 Korintiërs 3:11-17 Jezus is ons fundament.

 

Zelf nalezen: 1 Petrus 1:6-7 ‘’Daarom juicht u van vreugde! Zeker in dit kortstondig heden overkomen u tot uw verdriet allerlei beproevingen. Maar zo moet blijken dat uw geloof echt is. Het is zoveel kostbaarder dan het vergankelijke goud, dat toch ook op zijn echtheid wordt getest in het vuur. En het zal u tot lof, roem en eer strekken, wanneer jezus christus zich zal openbaren’’

 

Alle beproevingen louteren ons. We leren autoriteit te nemen die wij verkregen hebben door de Geest. Al wankelt de wereld en is de wereld duister, Jezus ons fundament wankelt nooit.