De ekklesia

 

Wat is het evangelie van Paulus? --> De ekklesia

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de ekklesia. Paulus spreekt in dit verband over het ‘het geheimenis’. Dit geheimenis betreft het volgende: Waar twee of meer mensen vergaderd zijn en Christus als Hoofd erkend wordt, is er sprake van de ekklesia. Zie: Kol 1:18 ‘’en Híj is het Hoofd van het lichaam van de uitgeroepen vergadering (ekklesia), Hij is het begin, de eerstgeborene vanuit de doden, opdat het - met heel diens wezen - zal worden: Hij, die in alles de eerste is’’ Dat betekent dus dat er niet iets anders boven Christus gesteld wordt. 

Kol 1:18 en Híj is het Hoofd van het lichaam van de uitgeroepen vergadering (ekklesia), Hij is
het begin, de eerstgeborene vanuit de doden, opdat het - met heel diens wezen -
zal worden: Hij, die in alles de eerste is''. 
Dus Christus is het Hoofd van de ekklesia en de ekklesia staat voor Zijn lichaam.

 

Ef.1:13 ‘’in Wie ook jullie, nadat jullie het woord van de waarheid horen, het goede bericht van jullie redding, in Wie ook, nadat jullie geloven, jullie worden verzegeld met de heilige geest van de belofte’’

en wordt daarmee toegevoegd aan “het lichaam van Christus”. 

Galaten 1:11-12 ''Want, ik ben jullie bekend aan het maken, broeders, dat het goede bericht, dat door mij als goed bericht gebracht wordt, niet in overeenstemming met de mens is want ik accepteerde het ook niet van een mens, noch werd ik erin onderwezen, maar door een onthulling van Jezus Christus. 

In de goede berichten die Paulus bracht, is er niets van de mens bij. Alles is volbracht. Het is zuivere genade.

 

Waar komt de ekklesia samen?

Het is ‘’de ekklesia’’ (“het lichaam van Christus”) dat op verschillende tijden en plaatsen bijeenkomt met twee of meer. Iedere bijeenkomst van gelovigen met Christus als Hoofd, wordt een eretitel toegerekend: het vertegenwoordigt het gehele lichaam van Christus.

Paulus schreef geen brief aan de ekklesia VAN Korinthe.

Hij richtte de brief aan “de ekklesia IN Korinthe’’  Dat lezen we in de volgende teksten:

 

1 Kor 1:2 ‘’aan de uitgeroepen vergadering van God, die in Korinte is, aan degenen, die - met heel hun wezen - geheiligd zijn in Christus Jezus, aan de geroepen heiligen, samen met allen die - met heel hun wezen - de naam van onze Heer, Jezus Christus, aan het aanroepen zijn, in elke plaats, van hen, en van ons’’

 

2 Kor 1:1 ‘’Paulus, een afgevaardigde van Christus Jezus, door de wil van God,
en broeder Timoteüs, aan de uitgeroepen vergadering van God, [de vergadering], die in Korinthe is, samen met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn
’’

 

De ekklesia is geen organisatie maar een vergadering van alle gelovigen en is dus niet gebonden aan een plaatselijk kerkgebouw. Plaatselijke gemeenten komen voort uit een onjuiste vertaling vanuit het Woord. Helaas is het Woord in 1600 in verschillende vertalingen vertaald naar de vertaler. Laten we de Bijbel volgen als waarheid en leidraad vanuit de volledige grondtekst.