Het nieuwe leven komt voort uit Gods liefde

God is liefde. Wanneer we met Hem wandelen zullen onze gedachten steeds meer een vernieuwde richting inslaan. Namelijk de weg van de liefde. In liefde schuilt rust en wijsheid. Het gaat tegen het natuurlijke van ons menszijn in, dat zo graag afdwaalt in een gevoel van ''ik'' (oud leven).

 

In Galaten 5:22 staat: ‘’De vrucht van de Geest is Liefde:

(Let op! Hier moet een dubbele punt achter staan. Uit deze vrucht ontstaan 8 eigenschappen. Niet voor niets het getal 8! Dat staat voor het nieuwe leven.)

 

Blijdschap

Vreugde, de oorzaak of gelegenheid tot vreugde, van personen die iemands blijdschap zijn

 

Vrede

Een toestand van nationale rust. Vrede tussen individuen, harmonie, eendracht, de weg die tot vrede leidt of de vrede bewaart. De toestand van rust in een ziel, verzekerd door het behoud in Christus en dus zonder vrees voor God en tevreden met zijn aardse lot, van hoedanige aard ook.

 

Lankmoedigheid

Geduld, lijdzaamheid, volharding, doorzetten, niet snel om onrecht te wreken.

 

Goedertierenheid

Rechtschapenheid (De eigenschap of toestand van het hebben van sterke morele principes, integriteit, een goed karakter, eerlijkheid en fatsoen), goedhartigheid (van een persoon dat die aardig en vriendelijk is), vriendelijkheid, bruikbare, goede dingen of daden.

 

Goedheid

Oprechtheid van hart en leven, goedheid, vriendelijkheid

 

Geloof

Overtuigd zijn van de waarheid, de overtuiging dat God bestaat en de schepper en regeerder van alle dingen is, die door Christus eeuwig heil verschaft.

 

Zachtmoedigheid

Mildheid, vriendelijkheid

 

Matigheid

Zelfbeheersing (de deugd van iemand die zijn verlangens en hartstochten in de hand houd)

 

Bovenstaande eigenschappen ontstaat door omstandigheden heen in de praktijk van het leven. We worden geconfronteerd met moeilijke situaties en lastige mensen, wanneer we dan Gods Woord kennen, er over mijmeren en het een bezit van ons hart wordt, komt het eruit in de praktijk, waardoor het oude leven afsterft en het nieuwe gevoed wordt en in de praktijk gebracht kan worden.