De vrucht van de Geest

De vrede van God komt door het besef van vrede met God!

 

God houdt onvoorwaardelijk van Zijn schepping! Wat een liefde!

In Galaten 5:22 staat:

‘’De vrucht van de Geest is Liefde:

(Let op! Hier moet een dubbele punt achter en geen komma zoals bepaalde vertalingen weergeeft! Uit deze vrucht ontstaan 8 eigenschappen. Niet voor niets het getal 8! Dat staat voor het nieuwe leven.)

 

Blijdschap

Vreugde, de oorzaak of gelegenheid tot vreugde, van personen die iemands blijdschap zijn

 

Vrede

Een toestand van nationale rust. Vrede tussen individuen, harmonie, eendracht, de weg die tot vrede leidt of de vrede bewaart. De toestand van rust in een ziel, verzekerd door het behoud in Christus en dus zonder vrees voor God en tevreden met zijn aardse lot, van hoedanige aard ook.

 

Lankmoedigheid

Geduld, lijdzaamheid, volharding, doorzetten, niet snel om onrecht te wreken.

 

Goedertierenheid

Rechtschapenheid (De eigenschap of toestand van het hebben van sterke morele principes, integriteit, een goed karakter, eerlijkheid en fatsoen), goedhartigheid (van een persoon dat die aardig en vriendelijk is), vriendelijkheid, bruikbare, goede dingen of daden.

 

Goedheid

Oprechtheid van hart en leven, goedheid, vriendelijkheid

 

Geloof

Overtuigd zijn van de waarheid, de overtuiging dat God bestaat en de schepper en regeerder van alle dingen is, die door Christus eeuwig heil verschaft.

 

Zachtmoedigheid

Mildheid, vriendelijkheid

 

Matigheid

Zelfbeheersing (de deugd van iemand die zijn verlangens en hartstochten in de hand houd)

 

De aanvallen vanuit de duisternis

Ef 6:13 ‘’Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag en alles verricht hebbende staande blijven;’’

 

Bozen dag = vol harde arbeid, ergernissen, ontberingen, moeiten, slecht, van slechte aard of omstandigheid

 

De tactiek van de duisternis is om pijlen van ergernis op ons af te vuren waardoor we uit Gods vrede raken en terug vallen in zondepatronen.

 

Johannes 14:27 ‘’Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’’

Ongerust/ontroerd = verwarren, woelig maken, paniek brengen, onrustig maken, bang maken & intimideren

Versaagd/moed = bang zijn

VB: Jezus liep over de golven, door de storm naar de discipelen toe. Water à duisternis/oordeel

Jezus heeft complete regie over de duisternis. Petrus wilde naar Jezus toelopen. In het begin ging het goed en stond hij ook boven op de golven. Maar toen Petrus om zich heen ging kijken en angstig werd en zich eigenlijk liet pakken door de duisternis, zakte hij door het water.

èBedraad raken naar beneden: We verliezen onze focus op Jezus en laten ons inpakken door de duisternis.

 

DE HG onderwijst op de golflengte van vrede. Wanneer we geen vrede hebben is er ruis en verstaan we Hem niet. Daarom is het zo belangrijk om ten midden van alle uitdagingen de Heer voor ogen te houden: 

‘’steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet’’ en naar boven te kijken. 

Kolos 3:2 ‘’Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn’