Verschil Israël en de gemeente

Het gangbare theologische concept is dat het ‘Oude Testament’ is gegeven aan Israël en het ‘Nieuwe Testament’ zou bestemd zijn voor ‘de kerk’ Laten we eens nader kijken wat aan Israël is gegeven en wat aan de gemeente (ekklesia)

 

Aan Israël

Jezus was in zijn bediening op aarde uitsluitend gezonden tot het huis van Israël (Mat. 15:24-26). ''Toen een heidense vrouw aanspraak op Hem wilde maken, antwoordde Hij: ''Ik ben niet gezonden dan uitsluitend tot de verloren schapen van het huis Israels, het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en voor de hondjes te werpen.''

De woorden die Jezus sprak waren gericht tot Israël. Niet tot de natiën. En naar zijn eigen zeggen, is het niet goed om het brood dat bestemd is voor de kinderen Israëls, aan de natiën te geven. Hooguit mogen ze eten van de kruimels die van tafel vallen.

 

De twaalf apostelen en het evangelie van de besnijdenis (wet)

Ook de twaalf apostelen richten zich tot Israël (niet voor niets 12 = 12 stammen)

Pas wanneer het volk tot bekering zou komen, dan zou het Evangelie ook naar de volkeren gaan. à Israël zal herstellen als ze tot bekering komen en Jezus vanuit Jeruzalem Zijn Koninkrijk zal vestigen

 

Handelingen 3:19-21. ‘’Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.’’

 

Israël heeft het evangelie van de besnijdenis

Galaten 2:7 ‘’maar, integendeel, wanneer zij aan het waarnemen zijn, dat aan mij - met heel mijn wezen - het goede bericht van de onbesnedenheid toevertrouwd is, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis’’

 

De NBG51 vertaald ten onrechte: “het evangelie aan de besnedenen”, Hier doet het voorkomen alsof het een adressering zou zijn. Maar er moet staan:

 

‘’zoals aan Petrus dat van de besnijdenis’’

 

Aan Petrus en ook aan de andere 11 apostelen was “het Evangelie van de besnijdenis en aan Paulus (brengt het aan de natiën) het goede bericht van de onbesnedenheid/voorhuid. Het is geen ander evangelie maar wel anders dan wat er aan Israël wordt gegeven.

 

 

Wat is het evangelie van Paulus? --> De ekklesia

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de ekklesia. Paulus spreekt in dit verband over het ‘het geheimenis’. Dit geheimenis betreft het volgende: Waar twee of meer mensen vergaderd zijn en Christus als Hoofd erkend wordt, is er sprake van de ekklesia. Zie: Kol 1:18 ‘’en Híj is het Hoofd van het lichaam van de uitgeroepen vergadering (ekklesia), Hij is het begin, de eerstgeborene vanuit de doden, opdat het - met heel diens wezen - zal worden: Hij, die in alles de eerste is’’

En Efeze 5:23 ‘’aangezien de man het hoofd is van de vrouw, zoals ook Christus het Hoofd is van de uitgeroepen vergadering (ekklesia), Hij is de Redder van het lichaam’’

Dus Christus is het Hoofd van de ekklesia en de ekklesia staat voor Zijn lichaam.

Kol 1:18 en Híj is het Hoofd van het lichaam van de uitgeroepen vergadering (ekklesia), Hij is
het begin, de eerstgeborene vanuit de doden, opdat het - met heel diens wezen -
zal worden: Hij, die in alles de eerste is

 

Ef 5:23 ‘’aangezien de man het hoofd is van de vrouw, zoals ook Christus
het Hoofd is van de uitgeroepen vergadering (ekklesia), Hij is de Redder van het lichaam
’’

Een ieder die dit goede bericht gelooft, ontvangt de Heilige Geest van de belofte: Ef.1:13 ‘’in Wie ook jullie, nadat jullie het woord van de waarheid horen, het goede bericht van jullie redding, in Wie ook, nadat jullie geloven, jullie worden verzegeld met de heilige geest van de belofte’’

en wordt daarmee toegevoegd aan “het lichaam van Christus”. De ekklesia bestaat uit allen die in één Geest tot in één lichaam zijn gedoopt. (1 Kor 12:13) Dit is een geestelijke zaak. Bij de ekklesia staat het Woord centraal (Ef. 4:26)

Galaten 1:11-12 ''Want, ik ben jullie bekend aan het maken, broeders, dat het goede bericht, dat door mij als goed bericht gebracht wordt, niet in overeenstemming met de mens is want ik accepteerde het ook niet van een mens, noch werd ik erin onderwezen, maar door een onthulling van Jezus Christus. 

In de goede berichten die Paulus bracht, is er niets van de mens bij. Het is zuivere genadeAlles is volbracht.

 

Waar komt de ekklesia samen?

Het is ‘’de ekklesia’’ (“het lichaam van Christus”) dat op verschillende tijden en plaatsen bijeenkomt met twee of meer. Iedere bijeenkomst van gelovigen met Christus als Hoofd, wordt een eretitel toegerekend: het vertegenwoordigt het gehele lichaam van Christus.

Paulus schreef geen brief aan de ekklesia VAN Korinthe.

Hij richtte de brief aan “de ekklesia IN Korinthe’’  Dat lezen we in de volgende teksten:

 

1 Kor 1:2 ‘’aan de uitgeroepen vergadering van God, die in Korinte is, aan degenen, die - met heel hun wezen - geheiligd zijn in Christus Jezus, aan de geroepen heiligen, samen met allen die - met heel hun wezen - de naam van onze Heer, Jezus Christus, aan het aanroepen zijn, in elke plaats, van hen, en van ons’’

 

2 Kor 1:1 ‘’Paulus, een afgevaardigde van Christus Jezus, door de wil van God,
en broeder Timoteüs, aan de uitgeroepen vergadering van God, [de vergadering], die in Korinthe is, samen met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn
’’

 

 

De ekklesia is geen organisatie maar een vergadering van alle gelovigen en is dus niet gebonden aan een plaatselijk kerkgebouw. Plaatselijke gemeenten komen voort uit een onjuiste vertaling vanuit het Woord. Helaas is het Woord in 1600 in verschillende vertalingen vertaald naar de vertaler. Laten we de Bijbel volgen als waarheid en leidraad vanuit de grondtekst.