De opname

Twee cruciale teksten over de opname

Dat lezen we in Efeziërs 4:13

‘’Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon van Gods bereikt hebben, de volkomen man/mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus’’ Ef 4:13 (NBG 1951)

-       In veel vertalingen staat er i.p.v de volkomen man/de mannelijke rijpheid à tot eenheid in de volmaakte mens i.p.v. man. (niet juist!)

-       Volkomen = teleios = tot een einde gebracht, voltooid, waaraan niets ontbreekt om volledig te zijn, volmaakt.

-       De volmaakte man wordt in de lucht volgemaakt tijdens de opname

 

Man à bruiloft tussen de man (Christus en de Ekklesia) en de vrouw (Israël)

  

Nu gaan we naar de andere tekst. Die staat in Hebreeën 7:28

‘’Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is.

-       daar moet staan: tegen de eeuw volmaakt/compleet gemaakt wordt.  Volmaakt wordt de man wanneer het herenigd is met het lichaam/de gemeente. Net gelezen!

 

In veel vertalingen is het woord hier verdraaid waardoor het lijkt alsof het al gebeurd is. maar dit moet nog geschiedde.

 

‘’Maar ons Vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook de Heer Jezus Christus als onze redder verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt lichaam, met de kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.’Filipenzen 3:20-21

 

Wat gebeurd er op de dag van het oordeel wanneer het vuur verschijnt?

 

Ons oude natuur laten we achter. Ons nieuwe natuur in Jezus nemen we mee naar de eeuwigheid. Ook hier zien we weer de diepe oneindige liefde van God. 

 

‘’Daarom juicht u van vreugde! Zeker in dit kortstondig heden overkomen u tot uw verdriet allerlei beproevingen. Maar zo moet blijken dat uw geloof echt is. Het is zoveel kostbaarder dan het vergankelijke goud, dat toch ook op zijn echtheid wordt getest in het vuur. En het zal u tot lof, roem en eer strekken, wanneer jezus christus zich zal openbaren’’ 1 Petrus 1:6-7

 

Alle beproevingen louteren ons. Ze maken dat ons oude natuur sterft en ons nieuwe natuur in Jezus steeds meer zichtbaar wordt. Jezus ons fundament wankelt nooit. De wereld wankelt en wordt steeds duisterder. Mensen worden bang en daarom is het van zeer groot belang om op Hem te kijken en ons niet bezig te houden met alle afleidingen in deze wereld. Corona gaat verder, problemen komen en gaan maar de eeuwigheid in Jezus blijft bestaan.

 

Wat gebeurt er concreet tijdens de opname

-       HG gaat mee

-       De Man wordt compleet/vol gemaakt (Jezus wordt met de gemeente samengevoegd)

-       Opname geweest? à genadetijd is voorbij à lichaam/gemeente compleet

-       Het oude leven blijft achter in het vuur

 

-       Verheerlijkt lichaam

 

Jezus karakter

Als nieuwe schepping worden we gevormd in Jezus karakter. (Galaten 5:22) Dit gebeurd door omstandigheden heen. 2 Korintiërs 4:17-18. Onze innerlijke mens vernieuwd zich van dag tot dag. Wanneer er uitdagingen op ons pad komen loutert ons dit. We mogen dan kiezen welke richting we uitlopen. Hieronder staan de 8 eigenschappen van het nieuwe leven (het karakter van Jezus) vertaald vanuit de grondtekst, die voortkomen uit de vrucht van de Geest ''liefde'': 

 

 

 

Blijdschap

Vreugde, de oorzaak of gelegenheid tot vreugde, van personen die iemands blijdschap zijn

 

Vrede

Een toestand van nationale rust. Vrede tussen individuen, harmonie, eendracht, de weg die tot vrede leidt of de vrede bewaart. De toestand van rust in een ziel, verzekerd door het behoud in Christus en dus zonder vrees voor God en tevreden met zijn aardse lot, van hoedanige aard ook.

 

Lankmoedigheid

Geduld, lijdzaamheid, volharding, doorzetten, niet snel om onrecht te wreken.

 

Goedertierenheid

Rechtschapenheid (De eigenschap of toestand van het hebben van sterke morele principes, integriteit, een goed karakter, eerlijkheid en fatsoen), goedhartigheid (van een persoon dat die aardig en vriendelijk is), vriendelijkheid, bruikbare, goede dingen of daden.

 

Goedheid

Oprechtheid van hart en leven, goedheid, vriendelijkheid

 

Geloof

Overtuigd zijn van de waarheid, de overtuiging dat God bestaat en de schepper en regeerder van alle dingen is, die door Christus eeuwig heil verschaft.

 

Zachtmoedigheid

Mildheid, vriendelijkheid

 

Matigheid

 

Zelfbeheersing (de deugd van iemand die zijn verlangens en hartstochten in de hand houd)

 

In de Bijbel staat zonde voor ons oude leven en de Geest voor ons nieuwe leven.

Het kennen van Gods liefde en hiermee verbonden zijn zorgt voor een uitwerking van binnen uit!

 

Door situaties heen worden deze eigenschappen gevormd en dat noemt de Bijbel nieuw leven! 

 

We hebben een leven lang de tijd om dit te beoefenen. Wat een rust! Dit nieuwe karakter zal mee gaan naar het volgende tijdperk in de duizendjaar van vrede. Hierover later meer.