Openbaringen

Openbaring is een troostboek voor iedereen die weet dat deze wereld volkomen vastloopt en slechts gered kan worden door een drastisch ingrijpen van God. De rampen in openbaringen zijn zuiveringsoperaties tegen een machtige bezetter, zijn rijk en zijn collaborateurs. God heeft de macht maar bezet de aarde niet. De duivel bezet de aarde. De rampen in openbaringen zijn een oorlogsverklaring. God gaat er nu wat aan doen. Het erfdeel van de mens in deze wereld is door satan bezet. Jezus Christus de losser heeft het erfdeel losgekocht met Zijn bloed. Na een lange tijd komt Jezus het erfdeel (deze wereld) voor zichzelf opeisen. En de duisternis stelt alles in het werk om deze bevrijding te verhinderen. De visioenen van Johannes op Patmos schetsen de inbezitneming van deze wereld door de terugkerende Christus. De vernietiging van het rijk der duisternis en de schepping van  een nieuwe wereld waarop gerechtigheid en vrede heersen.

De kerk heeft het boek openbaringen in het verleden geschuwd als een duister boek. Luther en Calvijn hebben dat alle twee gezegd. Terwijl de betekenis van openbaringen de bedoeling heeft van ‘’de onthulling’’.

De hemelvisioenen uit openbaringen wijzen op een betrekkelijke korte periode. Namelijk de grote verdrukking.

Het antichristelijke rijk, met religieuze en politieke macht en de wederkomst van Christus waarbij Jezus de laatste tirannen arresteert. Jezus Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigt.

De visioenen laten de wederkomst van Christus op aarde zien. Om Zijn rechtmatig erfdeel aan de bezetter te ontrukken.

Openbaring is in het bijzonder de aanhef van het boek waarin geschreven staat dat Christus zich hier persoonlijk tot de gelovigen richt. (Openb. 1:3)

Het slot (Openb. 22:7) ‘’Ik kom spoedig. Gelukkig is hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaard.’’

 

De  Apocalyps betekent: tevoorschijn komen. Alles komt erin tevoorschijn wat er is al was, maar wat nog niet openbaar is geworden. De openbaring van Jezus Christus. Op deze tevoorschijn komen van Jezus Christus zijn de visioenen van Johannes betrokken. 

 

God is een geweldig God en de Bijbel heeft een goed bericht! Openbaringen zal voor een ieder hoopvol afsluiten. Jezus geeft Zijn heerschappij weer terug aan God en God neemt de volledig regie over. ''Hij is al in allen'' Lees ik dat goed? Ja u leest het zeer zeker goed. Ik moest ook wel even schakelen toen dit tot mij kwam. En dat mag. Neem de tijd om dit rustig zelf ook na te checken.

 

De woorden ‘allen’ en ‘alles’ moeten afgeleid worden uit de samenhang waarin zij voorkomen. Juist het verband van Romeinen 5:18 laat zien dat het werkelijk om het hele mensdom gaat. En het verband van 1Korinthiërs 15:22 toont aan dat ‘allen’ géén uitzonderingen kent. En juist het verband van Kolosse 1:20 maakt duidelijk dat “alle dingen” werkelijk de hele schepping betreft.

 

 

De huidige kerkleer betrekken deze termen op uitsluitend alle gelovigen. Ondanks dat de contexten anders duidelijk maken. Maar doordat men denkt in termen van een eindeloze hel of verdoemenis, zijn haar ogen gesloten om deze teksten te nemen zoals ze zich aandienen. In de grondtekst lezen we dat eeuw en eeuwigheid echter toch echt tijdperken met een begin en einde zijn. Hierover later meer!