Troon van rechtspreken

De troon van het rechtspreken ‘’Het beeld in de hemel’’

 

-          De zichtbare oordeelstroon staat in openbaringen 4 en 5.

-          Na deze

-          Boekrol en Lam (wie is waardig deze te openen)

 

De eerste drie hoofdstukken in openbaringen gaan specifiek over de gemeente op aarde. In hoofdstuk 4 wordt er alleen nog maar gesproken over volkeren, heiligen en Israël. We horen niets meer over de gemeente (ekklesia) die dan als eerstelingen van Christus in de hemel zijn. Dan beginnen de gerichten (rechtspreken)

 

Vonnis is een eindbeslissing van de rechtbank, uitgesproken door een rechter (God)

 

De oordeelstroon begint nadat de gemeente is opgenomen en begint in openbaringen 4. Dat kun je zien aan het beeld. Omdat er iedere keer staat beschreven ‘’na dezen’’ (openbaringen 4:1). Dat betekent dat de andere dingen in openbaringen pas zullen gebeuren als het andere is geschied.

 

De gemeentevorming is voorbij wanneer openbaringen 4:1 begint.

Klim naar boven betekent: kom mee naar boven dan zal ik je laten zien wat er na de opname van de gemeente gaat gebeuren. Van boven kwam de stem van de bazuin, dus dat betekent niet zomaar even naar boven, maar bij God zelf komen.

 

In NL vertaling staat: ‘’Er stond een troon in de hemel.’’ Maar eigenlijk moet er staan vanuit de grondtekst: ‘’Er werd een troon gezet in de hemel’’.

 

De open deur

Na deze staat ook geschreven in Daniel, waar staat:

‘’dit moet je nu niet opschrijven, dit wordt in de eindtijd openbaar’’.

Daniel spreekt duidelijk over de eindtijd maar over een groot deel ligt nog een bedekking. Dat wordt pas in openbaringen openbaar.

 

Jesaja 42:14 ‘’Lang heb ik gezwegen, mij stil gehouden en me beheerst. Nu kom ik als een vrouw die baren gaat, hijgend en snuivend. Ik wil vernietigen en verslinden.

 

De verborgen dingen in de hemel zullen nu onthuld worden. Het gaat nu om een proces van gerichten (vonnis), die vanuit de hemel worden geleid. De gerichten over de wereld en de mensen zijn zuiverings processen, om de onrechtmatige bezitters te verdrijven.

De aarde is bezetgebied, door de vorst van deze wereld (satan). De aarde wordt in openbaringen door gerichten en zuiveringen bevrijd van satanische overheersing.

 

De oordeelstroon is het zichtbaar worden van wat Johannes op Patmos zag na de zeven gemeenten.

In dit hoofdstuk zullen we uitleggen wat er in het beeld inhoudelijk bedoelt wordt.

Als de oordeelstroon verschijnt zien we dat de gemeente is opgenomen. De gemeente komt namelijk voor in het beeld bij de oordeelstroon. De oordeelstroon start in openbaring 4. Dit is een heel belangrijk beeld.

 

Openbaring 4:1 begint met een open deur in de hemel. De verborgen dingen in de hemel worden nu onthuld. Deze troon was er niet, deze werd er gezet (openbaring 4:1 ‘’na deze’’) Na deze betekent na de tijd van de gemeente, dus na de opname van de gemeente. Een belangrijk punt in Openbaring. De gemeente is dan afgesloten.

Er was een troon gezet in de hemel en één zat op de troon: God. (openbaring 4:2)

Dit is niet de troon die altijd hetzelfde was, maar een nieuwe veranderde troon, die aangeeft dat God nu gaat beginnen met ingrijpen.

 

Ze zitten op tronen (betekent: alles is al in ontvangst, dus ze kunnen nu zitten/rusten)

 

De zeven fakkels zijn de zeven geesten van God en symboliseren het totale gericht (vonnis). De zeven fakkels hadden een vel vuur die het oordeel over Ninove aankondigde.

 

Johannes 16:8 ‘’Maar als ik ga,  zal ik hem naar jullie toezenden. Als hij komt, zal hij aan de wereld laten zien wat zonde, recht en oordeel is. De zonde is dat ze niet in mij geloven; het recht is dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien; het oordeel is dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.

 

staat voor de Heilige geest.

De Heilige geest openbaart zich als een zevenvoudig licht. Als een zevenvoudige vuurvlam, als de kandelaar die stond in het heilige van de tabernakel (dat was ook een zevenvoudige kandelaar)

In de tijd van de tabernakel: Die kandelaar brand op olijfolie en moet voortdurend bijgevuld worden. Er mag geen tekort aan olie komen. Hij moet altijd blijven branden. De kandelaar beeld de Heilige Geest uit. Naast de kandelaar staan twee olijfbomen. Die staan voor  de twee getuigen van God in openbaringen. (Henoch en Elia) Die vertellen alles wat de profeten gezegd hebben. De mensen willen het niet horen.

 

Donderslagen

Zodra er in openbaringen over donderslagen gesproken wordt is dat God zelf (Israël in de tijd van de Sinai, daar was ook een ontzettend onweer, toen Mozes de wet ontving. Daar sprak God zelf)

 

4 dieren

Hebben vleugels (beeld van de Heilige Geest)

Hebben overal ogen die van alles zien (beeld van de Heilige Geest)

Openbaringen 4:8 ‘’En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de  Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.’’

 

De ogen staan voor inzicht. De Heilige Geest geeft ons namelijk inzicht. Jezus zei: ‘’Ik ben het licht’’

 

Steeds als er beweging is vanuit de troon van God komen de oudsten in beweging (openbaring 4:10 ‘’Zo vielen de vierentwintig ouderlingen voor Hem die op de troon zat, en aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn  zij geschapen.’’

 

Waarom werd dat aan de vier dieren toegekend, de Heilige Geest?

De gemeente zit met kronen op. Het nieuwe leven is reeds in hun bezit. Alleen de vier dieren (Israel) moet nog in opleiding voor het nieuwe leven. De Heilige Geest komt terug in de 1000 jaar wanneer Jezus Zijn voeten op aarde zet. Die is weer nodig voor Israel om de dingen duidelijk te maken.

 

De boekrol

Vanaf openbaring 5: verschijnt de boekrol

‘’En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken?’’

Niemand is waardig om de boekrol te openen. Johannes moet huilen omdat er niemand waardig is om de boekrol te openen. In openbaringen 5:5 zegt een ouderling (iemand van de gemeente) tegen Johannes: ‘’ween niet; zie, de Leeuw die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken’’

 

Het Lam

In openbaring 6 verschijnt een Lam; ‘’Jezus’’ Het Lam verschijnt staande als geslacht en heeft zeven hoornen en zeven ogen. Deze staan voor de zeven geesten van God. Jezus werd Zijn hele leven geleid door de Heilige geest.  Jezus bediend als een Lam de Heilige Geest in de genadetijd als hogepriester om de gemeente vrij te spreken.

‘’En die zijn uitgezonden in alle landen’’ Jezus stuurt de Heilige Geest, Hij heeft daar de beschikking over. Jezus wordt nu niet meer afgespiegeld als hogepriester, want de gemeente is opgenomen. Hij wordt nu als Lam afgebeeld met zeven hoornen en zeven ogen. Dit weergeeft dat Hij alle macht heeft in de hemel en op aarde. Er begint nu voor Hem een totaal andere periode.

Een Lam betekent: ‘’de Mensenzoon’’

 

Het Lam is de enige mens die ver volmaakt is en daarom kan alleen deze mens de boekrol openen. Geen engel kan dit doen. Dat betekent dat de boekrol gaat over de aarde en het erfdeel dat gegeven is aan de mens om te heersen over de aarde. Dat Hij de enige mens is die alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde om de boekrol te kunnen openen. Hij is gerechtigd. Hij is ook de enige die de sleutel heeft van het dodenrijk en de dood.

 

De zegel

Jezus graf werd bezegeld door de Romeinen en niemand mocht de zegel openbreken. Maar bovennatuurlijk is de zegel verbroken toen Jezus opstond uit de dood.

 

Israël zal tijdens de grote verdrukking beschermd worden met het zegel.

 

 

De gemeente is bezegeld met de Heilige Geest en Jezus is alleen waardig om de zegels van de boekrol te openen.