Vrede

Vrede

‘’Laat in uw hart de vrede van Christus heersen,

want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.’’ Kolossenzen 3:15

 

Hart = gedachten, hartstochten, begeerten, voornemens, inspanningen, gevoelens, verlangens

 

Heersen = beslissen of als scheidsrechter optreden.

 

Als de bal tijdens voetbal uit is heeft protest geen zin. Zo mogen wij de vrede van Christus ook op deze manier in al onze beslissingen laten regeren.

En NIET het nieuws, onze bankrekening of andere problemen. à hiermee laten we angst, zorgen, stress en onrust heersen in ons hart.

 

 

Vrede in het O.T. = voor Israël à Wet (en in het N.T. nieuwe verbond voor Israel!)

 

Vrede in de grondtekst (shalom): volledigheid, vrede, welzijn, vrede, rust, tevredenheid ten op zichte van God, vooral in verbondsverhouding

 

Vrede in het N.T. à via Christus

Vrede in de grondtekst: een toestand van nationale rust, harmonie, veiligheid, zekerheid, voorspoed, de weg die tot vrede leidt (of de vrede bewaart) van het geloof, de toestand van rust in een ziel, verzekerd door het behoud in Christus, en dus zonder vrees voor God en tevreden met zijn aardse lot, van hoedanige aard dat ook is.

 

 

 

‘’Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heere Jezus Christus.’’ Romeinen 5:1

 

Geloof (grondtekst) = overtuigd zijn van de waarheid van iets, geloof; in het N.T. voor een overtuiging of geloof, betreffende iemand verhouding tot God en goddelijke dingen  

 

Vrede (grondtekst) = een toestand van nationale rust, harmonie, veiligheid, zekerheid, voorspoed, de weg die tot vrede leidt (of de vrede bewaart) van het geloof, de toestand van rust in een ziel, verzekerd door het behoud in Christus, en dus zonder vrees voor God en tevreden met zijn aardse lot, van hoedanige aard dat ook is.

 

 

Jezus werkt van binnenuit! Je bent verlost van je oude leven en bent nu een nieuwe schepping in Christus, maar de handelingen moeten nog naar voren komen en zichtbaar worden.

 

Aanvallen vanuit de duisternis

Efeze 6:13 ’Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag en alles verricht hebbende staande blijven’’

 

Bozen dag = Vol harde arbeid, ergernissen, ontberingen, moeiten, slecht, van slechte aard of omstandigheid

 

Lukas 11:34 ‘’Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is heel je lichaam verlicht. Maar als je oog troebel is, verkeerd heel je lichaam in de duisternis.

 

Troebel/boos = Vol harde arbeid, ergernissen, ontberingen, moeiten, slecht, van slechte aard of omstandigheid

 

Het geheim is om onze ogen van onszelf af te halen. Het begint vaak met het kijken naar situaties en mensen aan ons heen. Het eerste wat de vijand zegt: en wat ga jij daar aan doen? Je krijgt een gevoel van gebrek, gemis en begint te twijfelen aan jezelf. En voor je het weet ben jij aan het nadenken over jezelf hoe jij het kunt aanpakken, veranderen etc. Dan ben je bij de gedachte beland: ik ben niet goed genoeg. Maar het geheim is:

 

 

‘’steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet’’

 

Johannes 14:27 ‘’Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’’

Ongerust/ontroerd = verwarren, woelig maken, paniek brengen, onrustig maken, bang maken & intimideren

Versaagd/moed = bang zijn

VB: Jezus liep over de golven, door de storm naar de discipelen toe. Water à duisternis/oordeel

Jezus heeft complete regie over de duisternis. Petrus wilde naar Jezus toelopen. In het begin ging het goed. Stond hij ook boven op de golven. Maar toen Petrus om zich heen ging kijken en angstig werd en zich eigenlijk liet pakken door de duisternis, zakte hij door het water.

èBedraad raken naar beneden: We verliezen onze focus op Jezus en laten ons inpakken door de duisternis.

 

 

DE HG onderwijst op de golflengte van vrede. Wanneer we geen vrede hebben is er ruis en verstaan we Hem niet.

 

Laatste keer vrede in Openbaringen 6:4

‘’En ik nam waar, toen het Lam een uit de zeven zegels opende en ik een uit de vier levende wezens hoorde zeggen, als het geluid van een donderslag: Kom!’’ Openb. 6:1 > God heeft de volledige regie. Op Zijn bevel mag de antichrist pas tevoorschijn komen.

 

Kom = komen, in het openbaar verschijnen, tevoorschijn komen, zich tonen, plaats of invloed vinden, bekend worden.

 

Openbaringen 6:4 (burgeroorlog)

‘’En een ander paard ging uit, vuurrood (kleur van bloed) En aan hem (antichrist) die daarop zit werd gegeven de vrede weg te nemen van het land en dat men elkaar zou slachten. En aan hem werd een groot zwaard gegeven.’’ 

 

Belangrijk is om te weten dat dit pas gebeurd op het moment dat de ekklesia (gemeente) is opgenomen. Dan zal de  Heilige Geest ook niet meer op aarde zijn.