Bijbelstudie ''Gods plan door Jezus''

‘’God schiep de mens naar Zijn beeld.’’ Genesis 1:27

In andere vertalingen staat ook wel ‘’als het evenbeeld van zichzelf.’’

 

Het gaat hier dus om onze identiteit.

 

*Beeld = Schaduw geven.  

 

Als je de schaduw van een voorwerp ziet dan weet je dat het dichtbij is.  Zo wist de mens ook dat God dichtbij was. Adam en Eva ervoeren God als dichtbij. Maar door de zondeval ging dit mis. Laten we eens kijken wat er precies mis ging.

 

Keuzevrijheid

‘’God gebood de mens: van alle bomen mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’’ Genesis 2:16-17

 

*Sterven betekend geestelijk dood zijn. Het verlies van het contact met God.

We lazen net dat God dichtbij was. Ze hadden vertrouwd contact met God.

Maar als ze zouden eten van deze boom zou dat voorbij zijn.

 

*Kennis van goed is: aangenaam, prettig voor de zintuigen (dus dat geeft een fijn gevoel), goed, uitstekend, beter (verhoudingsgewijs àbeter voelen dan een ander) à de uitwerking hiervan is trots, kijk mij, vast zitten in goed doen = de uitwerking. . Jezelf moeten bewijzen, presteren en eer bij de mensen halen.

 

*kennis van kwaad is: slecht, boos, kwaad, waardeloos, bedroefd, ongelukkig, tegenspoed, ongeluk, onrecht, onaangenaam.

 

Wat gebeurd er als we ons waardeloos, ongelukkig of bedroefd voelen? En we kijken vanuit deze bril naar de wereld om ons heen? Dan lijkt het gras altijd groener aan de overkant. à minderwaardigheid = de uitwerking

 

 

Beiden zijn ik-gericht en vinden hun oorsprong in je zelf veroordelen. Als iets lukt kun je op jezelf roemen, want dan is iets jou gelukt, maar mislukt iets, dan val je in zelfveroordeling. God wilde dat wij in Hem zouden roemen en niet op onszelf. God wilde niet dat de mens ik-gericht werd. Het brengt een staat van dood. Het is de identiteit baseren op wat je doet.

 

Adam en eva kregen de vrijheid en mochten zelf kiezen waarvan ze aten. Wat een liefde van God. Zo geeft God ons vandaag de dag ook keuze vrijheid in ons leven, in het kiezen van een richting.

 

 

Vandaag de dag zijn onze ogen gericht op wat we met onze zintuigen waarnemen. Dat kan soms knap lastig zijn. Dit leven kan ons vaak in misleiding brengen. Want als iets in onze herinnering gekoppeld is aan het verleden dan zijn we al gauw op ons verleden aan het kauwen. We denken over iets na en voor we het weten roept het een overtuiging op en brengt het overtuigingen mee als zelfverdedigingsmechanisme. We raken verstrikt in  het zoeken naar oplossingen of zitten gevangen in gevoelens van schuld en schaamte. Wanneer wij met ons oude natuur bezig zijn, kunnen we bang worden voor de toekomst en zo zitten we gevangen in gedachtenspinsels die ons niet verder helpen. Daarom is het van belang om het Woord te kennen. Want de oplossing is niet ingewikkeld, maar we moeten door krijgen hoe het werkt in ons denken.

 

De duivel verdraait

De duivel verdraaide en zei tegen de vrouw:

‘’God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin de vruchten mogen eten?’’ Genesis 3:1 

 

Dit is zijn tactiek. Verdraaien van het Woord van God. Dit gaat vaak heel subtiel. Daarom is het van belang dat we ''Het Woord'' goed kennen. De duivel verdraait het Woord van God ook wanneer Jezus in de woestijn wordt beproefd. De duivel heeft maar 1 wapen en dat is de leugen.

Toen ze van de vrucht hadden gegeten gingen hun ogen open en ontdekten ze dat ze naakt waren. Ze bekleden zich met vijgenbladeren. Ze verborgen zich voor God. Voor het eerst kwam er schaamte en angst binnen.

 

Zonde en zonden

Sinds de val van Adam is heel de schepping onderworpen aan de zonde, zinloosheid en vergankelijkheid. > zie Romeinen 8:20-21

 

Voor Adam en Eva was er nog geen zonde. Maar doordat hun aten van de boom van kennis van goed en kwaad is de hele schepping onderworpen aan de zonde. Dit is de staat waar wij allemaal in verkeren. Hierdoor verviel de mens in zonden > ons gedrag, wat wij doen.

 

 

Zonde = wie je bent (je identiteit, staat, je oude leven, door Adam)

Zonden = wat je doet (als we identiteit uit ons oude leven halen komen daar zonden uit voort. hoogmoed, jaloezie, hebzucht, liegen, roddelen, kritiek, maar ook verslavingen als pornografie, eetverslaving, alcohol, drugsverslaving. 

 

Door de zondeval kwam er afstand tussen de mens en God. De mens begon te kijken door de bril van goed en kwaad. Hierdoor ontstond er oordeel en vergelijkingsgedrag. Oordeel naar de mens zelf of naar zijn medemens. En daar moest een oplossing voor komen.

 

Jezus zei: ‘’Ik ben gekomen om de wereld te redden, niet om de wereld te veroordelen’’. Johannes 12:47

Jezus oordeelt jou niet. Veroordeel jezelf ook niet als je bepaald gedrag bij jezelf ziet wat je graag anders wilt. Misschien zie je dit gedrag al van generatie op generatie terug in je geslachtslijn. Dit is je oude natuur. Zonde heet namelijk ook oud leven. De oplossing ligt niet in het oude leven maar door het nieuwe leven (verkregen door Jezus) te omarmen.

 

Adam het eerste geslacht in de stamboom waar wij allen uit voort komen

In 1 Petrus 1:18 staat: ‘’U weet het: dit zinloze bestaan, dat u van uw voorouders hebt gekregen, bent u niet vrijgekocht met iets dat vergaat, met zilver of goud, maar met het kostbare bloed van Christus, het Lam zonder smet of gebrek.’’

 

 

Jezus kwam als smetteloos Lam om de afstand tussen jou en God te herstellen. Zijn liefde was puur een gunst. Dat is Genade (Gunst) niet verdiend en toch gekregen. Niet op basis van goed gedrag zoals bij de wet. Maar door wat Jezus aan het kruis deed. Aan het kruis overwon Jezus de dood. à door Adam waren we geestelijk gestorven.

 

Jezus is het antwoord

De eerste vraag die God stelde in het oude testament aan de mens is: ''Waar ben je?'' (Genesis 3:9)

 

In het nieuwe testament staat het antwoord in de eerste vraag die gesteld wordt:

''Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden?'' (Mattheüs 2:2)

 

Jezus is het antwoord op de zonde en de zonden. Dit vormt een leidraad door de Bijbel. We zien Hem in het ouder testament maar ook in het nieuwe testament liggen verborgen schatten. Tussen Genesis en Openbaring is er veel gebeurd. Zo was de wet een aanloop naar het kruis. De wet werd als verbond met Israël gesloten. Maar door Jezus kwam er een nieuw verbond. Het is belangrijk om te onderscheiden welke tekst in het woord voor ons bedoelt is. Want sommige teksten zijn heel specifiek voor de Joden of voor een bepaalde gemeente. Hier ga ik nu niet verder op in.

 

In de tijd van Israël was God nog ver weg. Alleen de hogepriester mocht in het heilige der heiligen komen en verzoening voor het volk vragen. De zondaar moest dan een lam meenemen zonder vlek (beeld van Jezus) wanneer het lam werd goedgekeurd was de zonde vergeven. Nu is dat anders dankzij Jezus hebben wij toegang tot God gekregen en is God niet meer op afstand maar is Hij onze Vader geworden. Wij zijn dankzij Jezus kinderen van God geworden.

God kwam als mens naar de aarde door Jezus heen.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.” (Johannes 14: 6-7)

 

De jaren dat Jezus hier op aarde rondliep, hadden als doel om de Vader te onthullen aan de discipelen. Opdat zij en ook wij de Vader zouden leren kennen. Maar de kruisiging is cruciaal voor de gelovige. Hier draait het geloof in Jezus om. Vanaf het kruis begint het leven in en door Jezus. Dat staat zo mooi onthuld in de volgende tekst:

''Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees'' 2 Korintiërs 5:16

Jezus moest eerst nog afrekenen met de dood, opdat wij het leven weer konden ontvangen door en uit Hem.

 

Daarom is Jezus ook de weg, de waarheid en het leven. (Johannes 14:6)

 

Weten jullie nog wat de boom van kennis van goed en kwaad teweeg bracht? De mens zou zeker sterven. Dankzij het kruis bracht Jezus ons weer het leven.

 

Het oude en het nieuwe leven

‘’Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’’ 2 Korintiërs 5:17

 

Door de zondeval is er veel gebrokenheid. Zolang de duisternis nog rondgaat als een brullende leeuw zal dit zo blijven. Maar er komt een dag dat de duivel niet verder kan gaan met zijn werken. God zelf zal hem dan stoppen. Dit is onderwijs voor een volgende keer.

 

En toch kunnen wij veranderen door ons bewustzijn en denken te vullen met vernieuwde gedachten. We mogen leren kijken op Jezus en onszelf daarmee vullen. Wanneer we leren wegkijken van onszelf en onze ogen op Hem gericht raken, vernieuwd zich iedere keer een stukje denken. Dit is een training waarin we mogen oefenen hier op aarde, zodat Jezus steeds meer gestalte zal krijgen in ons.

 

‘’Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 2 Korintiërs 3:18

 

De geest werkt dit in ons uit. Het enige wat wij hoeven te doen is onze blik naar boven te richten:

''Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig'' 2 Korintiërs 4:18

 

We leven op aarde en nemen het zichtbare waar. Maar wij mogen leren wegkijken van het zichtbare.

Wanneer we naar Jezus leren kijken ten midden van onze omstandigheden, wandelen we in de waarheid en ontvangen we het leven. Dit is een dagelijkse oefening in ons denken waar wij ons hele leven hier op aarde in mogen leren wandelen. Wij mogen hier op aarde door alle omstandigheden heen leren om steeds meer op Jezus te gaan lijken van dag tot dag.

 

''Daarom verliezen wij de moed niet. Want onze uiterlijke gestalte vergaat wel, maar onze innerlijke mens vernieuwd zich van dag tot dag. De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is.'' 2 Korintiërs 4:16

 

Het zijn die omstandigheden die ons vormen en kneden, waardoor we afhankelijk zijn van Jezus en steeds meer op Hem mogen leren kijken.

 

Wanneer we Gods plan leren begrijpen voor het einde der tijden, leren we ook begrijpen wat ons doel hier op aarde is. ''Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten namelijk de Heere Jezus Christus'' (Filippenzen 3:20)

 

Het is mens eigen om betekenisvol te willen zijn op aarde, om goed te willen zijn en om vrucht te zien. Maar door alle afleidingen in het dagelijks leven is het een valkuil om iets of iemand te willen zijn en daardoor de focus te verliezen van Jezus die de bron van ons leven is. Wanneer er geen vrucht is voelen we ons schuldig en komt er twijfel of er iets tussen ons en God in staat. Dat was niet Gods plan voor de mens. Kijken naar ons zelf leidt tot onzekerheid, hoogmoed, trots, of minderwaardigheid en dat creëert afstand. Net als in de hof van Eden willen we ons verstoppen voor God, terwijl God een Vader is die graag een relatie met jou als Zijn geliefde kind wil hebben. We mogen leren kijken naar Jezus, en ons ''beroemen op de Heer.'' (1 Korintiërs 1:31) Als we Gods Vaderhart leren begrijpen, de betekenis van het kruis leren verstaan en het verschil verstaan van de verschillende verbonden in Gods Woord, krijgen we helder zicht. Dan leren we begrijpen waarvoor Jezus kwam en wat ons doel hier op aarde is. Dan gaan we niet langer op zoek naar wie we zijn, maar durven we te rusten in Jezus.

  

Wanneer we Jezus karakter leren kennen, krijgen we vertrouwen in Hem en durven we Hem steeds meer toe te laten in ons leven en te volgen. Dit is van cruciaal belang om jezelf te kunnen zien als nieuwe schepping in Jezus en het oude te laten voor wat het is.