Visie

Hieronder leg ik graag uit waar ''Rooted in Jesus'' voor staat.

 

Voor Adam en Eva was er nog geen zonde. Maar doordat hun aten van de boom van kennis van goed en kwaad is de schepping onderworpen aan de zonde. Dit is de staat waar wij allemaal in verkeren. Hierdoor verviel de mens in zonden > ons gedrag, wat wij doen. Adam stierf allereerst geestelijk. Geestelijke dood is het verlies van het contact met God. Voor de zondeval hadden Adam en Eva vertrouwd contact met God. Maar na het eten van de boom van kennis van goed en kwaad verborgen Adam en Eva zich voor God en werden bang voor God. Dit was niet Gods plan met de mens. God wilde deze afstand niet. Maar Hij was zo liefdevol om de mens een vrije keus te geven, zo ook aan ons vandaag de dag.

De eerste vraag die God stelde in het oude testament aan de mens is: ''Waar ben je?'' (Genesis 3:9)

 

In het nieuwe testament staat het antwoord in de eerste vraag die gesteld wordt:

''Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden?'' (Mattheüs 2:2)

 

Jezus is het antwoord. Hij heeft aan het kruis afgerekend met de dood en met de zonden, dankzij Hem is er geen afstand meer tussen God en de mens en zijn wij nu gerechtvaardigd.

''Het Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Wij hebben Zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid, de glorie die Hij als enig kind ontving van de Vader.'' Johannes 1:14

 

De jaren dat Jezus hier op aarde rondliep, hadden als doel om de Vader te onthullen aan de discipelen. Opdat zij en ook wij de Vader zouden leren kennen. Vanaf Jezus kruisiging begint het leven voor ons. Dat staat zo mooi onthuld in de volgende tekst:

''Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees'' 2 Korintiërs 5:16

Jezus moest eerst nog afrekenen met de dood, opdat wij het leven weer konden ontvangen door en uit Hem.

 

Daarom is Jezus ook de weg, de waarheid en het leven. (Johannes 14:6) Wanneer we naar Hem leren kijken ten midden van onze omstandigheden, wandelen we in de waarheid en ontvangen we het leven. Dit is een dagelijkse oefening in ons denken waar wij ons hele leven hier op aarde in mogen leren wandelen. 

Wij mogen hier op aarde door alle omstandigheden heen leren om steeds meer op Jezus te gaan lijken van dag tot dag.

 

''Daarom verliezen wij de moed niet. Want onze uiterlijke gestalte vergaat wel, maar onze innerlijke mens vernieuwd zich van dag tot dag. De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is.'' 2 Korintiërs 4:16

 

Het zijn die omstandigheden die ons vormen en kneden, waardoor we afhankelijk zijn van Jezus en steeds meer op Hem mogen leren kijken.

 

''Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig'' 2 Korintiërs 4:18

 

Wanneer we Gods plan leren begrijpen voor het einde der tijden, leren we ook begrijpen wat ons doel hier op aarde is. ''Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten namelijk de Heere Jezus Christus'' (Filippenzen 3:20)

 

Het is mens eigen om betekenisvol te willen zijn, om goed te willen zijn en om vrucht te zien. Maar door alle afleidingen in het dagelijks leven is het een valkuil om iets of iemand te willen zijn. Wanneer er geen vrucht is voelen we ons schuldig en komt er twijfel of er iets tussen ons en God in staat. Dat was niet Gods plan voor de mens. Kijken naar ons zelf leidt tot onzekerheid, hoogmoed, trots, of minderwaardigheid en dat creëert afstand. Net als in de hof van Eden willen we ons verstoppen voor God, terwijl God een Vader is die graag een relatie met jou als Zijn geliefde kind wil hebben. We mogen leren kijken naar Jezus, en ons ''beroemen op de Heer.'' (1 Korintiërs 1:31) Als we Gods Vaderhart leren begrijpen, de betekenis van het kruis leren verstaan en het verschil verstaan van de verschillende verbonden in Gods Woord, krijgen we helder zicht. Dan leren we begrijpen waarvoor Jezus kwam en wat ons doel hier op aarde is. Dan gaan we niet langer op zoek naar wie we zijn, maar durven we te rusten in Jezus.

 

Hieronder lezen we dat dit bevestigd wordt in het Woord. 

Let goed op onderstaande dikgedrukte woorden, dit is de betekenis vanuit de grondtekst. De grondtekst wordt in onze huidige Bijbels niet altijd juist vertaald. Vandaar dat het belangrijk is om alles na te checken.

 

Jezus vervulde Jesaja 61 in Lukas 4:18 ''

''De geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd:

Hij heeft Mij gezonden om aan armen (omgestoten worden, vallen, onder het oordeel vallen, veroordeeld worden) het evangelie (goed nieuws, blij bericht) te verkondigen.

Om te genezen die gebroken van hart zijn.

Om gevangenen te prediken loslating (vrijlating uit slavernij of gevangenschap)

en de blinden (geestelijk blind) het gezicht (weer kunnen zien),

om de verslagenen heen te zenden in Mijn vrijheid (vergeving van zonden alsof die nooit begaan waren, kwijtschelden van de straf)

om te prediken het aangename jaar des Heren''

 

Wat een liefde straalt hier vanuit. Dit was Gods plan. Hiervoor kwam Jezus. Jezus stopt bij de zin ''om het jaar van Gods goedheid af te kondigen''. In Jesaja staat daar nog achter: ''een tijd dat God zich laat wreken''. Jezus kwam niet om te oordelen. (Johannes 12:47) Jezus rolde de boekrol op en vertrok naar Galilea = dorp van rust.

God openbaarde zichzelf door Jezus heen. (Johannes 12:44) Daar waar Adam en Eva hard moesten zwoegen en werken, wil Hij dat wij rusten in Jezus. Dit is hemels perspectief. 

 

God laat zich echter niet vangen door wetten en regels. Hij kan soms door situaties heen werken in mensen levens waarvan we aards gezien niet begrijpen van het hoe of waarom. Daar moeten wij ons ook niet mee bezig houden. Het houdt ons af van het nieuwe leven in Jezus.  

 

Ik geloof dat dit de basis is van waar het om draait in het evangelie. De genade van God door Jezus leren begrijpen, niet vechten tegen het kwaad maar je focus richten op Jezus die het kwaad overwonnen heeft en Zijn karakter leren begrijpen. En als we Jezus leren begrijpen, leren we Hem te vertrouwen en durven we steeds meer ons oude leven los te laten. Dat is het leven na het kruis waar wij voor geroepen zijn hier op aarde en wat wij mee nemen naar de eeuwigheid. Het oude leven blijft achter en het nieuwe leven van Jezus wat gestalte heeft gekregen in ons nemen we mee.

 

Dit is waar Rooted in Jesus voor staat en onderwijs in geeft.

 

 


''Gelukkig is de man, die op de Here vertrouwt en al zijn geloof en hoop op Hem richt. Hij lijkt op een boom die aan een rivier staat; een boom die geen hinder ondervindt van de hitte en niet lijdt onder maandenlange droogte. Zijn bladeren blijven groen en hij blijft vrucht dragen.'' Jeremia 15:7-8

 

Hoe jouw omstandigheden op dit moment ook zijn, dit is Gods belofte voor jou!

Hij wil je dieper helpen wortelen, zodat jij geen hinder ondervindt wanneer de stormen op je af komen.

Met jouw wortels in Jezus zal jij als een stevige boom blijven staan.

Jij mag rusten in Hem.

Wil je weten hoe? Neem dan contact met Rooted in Jesus op.