10. oktober 2021
Je conditie kan wisselen, maar je positie nooit! Je positie staat vast in Christus! Hebreeën 4:16 ‘’we kunnen dus vrijmoedig komen tot de troon van de genadige God, daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.’’ *Barmhartig (grondtekst) = medelijden: vriendelijkheid of goedheid jegens de ongelukkige en bedroefde, met een verlangen hem te helpen. *Genadige/troon der genade = (grondtekst) Dat wat blijdschap, vreugde, lieflijkheid schenkt....
10. oktober 2021
Gods liefde is anders dan wereldse liefde. Zijn liefde is Agape en dat betekent dat het permanent is, zonder voorwaarden. Het is ook niet afhankelijk van emoties, die zijn tijdelijk. Nee, Zijn liefde is constant aanwezig en dat maakt Hem betrouwbaar en veilig. Zoals een kuiken onder de vleugels van haar moeder schuilt, mag jij als geliefd kind onder Zijn vleugels schuilen ten midden van een wereld waar er van alles op jou af komt. Een plek waar jij jezelf kunt zijn, kunt ontspannen en rusten....
09. oktober 2021
ALS JE OM JE HEEN KIJKT, WORD JE BEDROEFD. ALS JE NAAR BINNEN KIJKT, WORD JE DEPRESSIEF. ALS JE NAAR JEZUS KIJKT, ZUL JE RUSTEN. Romeinen 8:38-39 ‘’Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.’’ 1 woord ontbreekt (verleden à oude leven) hier kan de vijand...
08. oktober 2021
“De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen en Dochters van God.” Lieve mensen, dit is niet voor nu en wordt zichtbaar in Openbaringen. En dat zal dus in een ander tijdperk zijn. Het boek openbaring betekent namelijk: tevoorschijn komen (Apokalyps) In Openbaringen wordt zichtbaar wie Jezus is met het lichaam (ekklesia), het volk Israël zal weer in beeld komen en wie de duisternis is wordt openbaar. In dit huidige tijdperk is alles nog...
08. oktober 2021
De troon van het rechtspreken ‘’Het beeld in de hemel’’ - De zichtbare oordeelstroon staat in openbaringen 4 en 5. - Na deze - Boekrol en Lam (wie is waardig deze te openen) De eerste drie hoofdstukken in openbaringen gaan specifiek over de gemeente op aarde. In hoofdstuk 4 wordt er alleen nog maar gesproken over volkeren, heiligen en Israël. We horen niets meer over de gemeente (ekklesia) die dan als eerstelingen van Christus in de hemel zijn. Dan beginnen de gerichten (rechtspreken)...
08. oktober 2021
Jezus en de boekrol Alleen het Lam (Jezus) is waardig de boekrol te openen. Toen Jezus de boekrol aannam zaten daar zeven zegels op. Zeven is het getal van de volheid, de volmaaktheid. (genade) Ze werden één voor één verbroken. De inhoud van deze zegels zijn verschillend van aard. De zegels worden pas verbroken na de opname. Dan is de gemeente volgemaakt. De vier paarden komen Bij de eerste vier zegels komen de vier paarden Bij het aankondigen van alle vier paarden, wordt het woord...
08. oktober 2021
Openbaring is een troostboek voor iedereen die weet dat deze wereld volkomen vastloopt en slechts gered kan worden door een drastisch ingrijpen van God. De rampen in openbaringen zijn zuiveringsoperaties tegen een machtige bezetter, zijn rijk en zijn collaborateurs. God heeft de macht maar bezet de aarde niet. De duivel bezet de aarde. De rampen in openbaringen zijn een oorlogsverklaring. God gaat er nu wat aan doen. Het erfdeel van de mens in deze wereld is door satan bezet. Jezus Christus de...
08. oktober 2021
Twee cruciale teksten over de opname Dat lezen we in Efeziërs 4:13 ‘’Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon van Gods bereikt hebben, de volkomen man/mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus’’ Ef 4:13 (NBG 1951) - In veel vertalingen staat er i.p.v de volkomen man/de mannelijke rijpheid à tot eenheid in de volmaakte mens i.p.v. man. (niet juist!) - Volkomen = teleios = tot een einde gebracht, voltooid, waaraan niets ontbreekt...
08. oktober 2021
‘’Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’’ Johannes 14:6 Weg = Hodos, manier van denken, voelen en beslissen Waarheid = objectief tegenover de leugen Dus als wij naar Jezus kijken, dan veranderd onze manier van denken, voelen en beslissen en komt er waarheid. Heee.. een sleutel! Dat betekent dus: juist geloven, werkt juist gedrag uit! Geloven we in onszelf of kijken we ten midden van ons oude gedrag naar Jezus? Gevoel volgt altijd later! Genade en waarheid kwamen door...
08. oktober 2021
Vrede ‘’Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.’’ Kolossenzen 3:15 Hart = gedachten, hartstochten, begeerten, voornemens, inspanningen, gevoelens, verlangens Heersen = beslissen of als scheidsrechter optreden. Als de bal tijdens voetbal uit is heeft protest geen zin. Zo mogen wij de vrede van Christus ook op deze manier in al onze beslissingen laten regeren. En NIET het nieuws, onze bankrekening of andere problemen. à...

Meer weergeven